Ordenanzas Fiscales Municipales, año 2022

IMPOSTOS:

- Impost IBI

-Impost IAE

-Impost Vehicles de Tracció Mecànica

-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

-Impost sobre increment dels terrenys de naturalesa urbana

TAXES:

-Taxes Contribucions Especials

-Taxa per Llicències Urbanístiques

-Taxa per atorgament de les llicències de les activitats

-Taxa de Cementiri Municipal

-Taxa per recollida d'escombraries

-Taxa per retirada de vehicles abandonats i estacionats abusivament a la via pública

-Taxa per la instal·lació de parades, fires...

-Taxa per l'ocupació de via pública i equipaments municipals

-Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

-Taxa de drets de connexió a la xarxa general als sectors de nou planejament urbanístic municipal

-Taxa per la prestació del servei de la Llar d'Infants

-Taxa per l'entrada de vehicles a traves de les voreres i reserves per aparcament, càrrega i descarrega,...

-Taxa servei de clavegueram

-Taxa per la prestacíó de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives, etc.

-Taxa prestació de serveis a les instal·lacions del poliesportiu municipal i la realització d'activitats

-Taxa per expedició de documents administratius

- Taxa per la utilització de les Bústies Pluridomiciliàries de recollida de correspondència a la Urb. Baronia del Mar

- Taxa per la Llicència d'Auto Taxis i altres vehicles de lloguer

 

ORDENANCES / PREUS PÚBLICS

-Ordenança reguladora dels preus públics

-Ordenança reguladora de preus públics de serveis esportius, culturals i lúdics

-Ordenança reguladora del preu públic servei de podologia

-Ordenança reguladora del preu públic per a la inserció de publicitat a la revista el Pòrtic

-Ordenança de Policia i Bon Govern

-Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

-Ordenança de creació de fitxers amb dades de caràcter personal

-Ordenança de política reguladora de la neteja de terrenys i solars

-Ordenança municipal reguladora de terrasses, tendals i rètols

-Ordenança reguladora de bases específiques de Subvencions per la concessió ajuts econòmics material llibres CEIP La Muntanyeta

-Ordenança reguladora de les bases específiques de subvencions per Entitats sense Ànim de Lucre

-Ordenança reguladora de les bases de la subvenció pel transport escolar del Baronia del Mar al CEIP La Muntanyeta

-Ordenança reguladora de les bases de subvencions dels menjadors escolars

-Ordenança reguladora de les bases del servei de Teleassistència domiciliària

-Ordenança reguladora d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia

- Ordenança reguladora dels ajuts d'emergència social

- Ordenança municipal reguladora de la protecció, control i tinença d'animals

REGLAMENTS

-Reglament llicències municipals obertura establiments per activitats annex III

-Reglament de clavegueram

-Reglament intern de funcionament dels mitjans de comunicació municipals

-Reglament de servei d'abastament d'aigua potable

-Reglament de l'aparcament de camions de règim intern Els Masets de Bellvei

-Reglament de la Llar d'Infants

-Reglament del Registre Municipal d'Entiats i Associacions Municipals

-Reglament General de Subvencions

-Reglament de Participació Popular de Bellvei

-Reglament regulador de les gravacions de les sessions plenàries i de les actes en suport electrònic

-Reglament del servei municipal de protecció civil de Bellvei

- Reglament del servei d'ocupació municipal de Bellvei

- Reglament municipal de voluntariat

- Reglament intern de la piscina municipal