CONVOCATORIA D'UN PROCÉS SELECTIU, D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE PERSONAL LABORAL SISTEMA DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER ACUMULACIÓ DE FUNCIONS, PER BAIXES, VACANCES/SUBSTITUCIONS

14/12/2021

CONVOCATORIA D'UN PROCÉS SELECTIU, D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE PERSONAL LABORAL SISTEMA DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER ACUMULACIÓ DE FUNCIONS, PER BAIXES, VACANCES/SUBSTITUCIONS