Instància genèrica

 

Instància Genèricapdf_button.

 

 

" De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE BELLVEI amb CIF P4302400I i domicili social al C/ Jaume Palau, 10 (Centre Cívic La Patronal) 43719, BELLVEI (TARRAGONA), amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir-vos informats sobre els serveis municipals que puguin ser d’interès. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que les dades seran conservades mentre es mantingui l’obligació legal de conservació.

Informem que el tractament està legitimat per l’interès públic o exercici de Poders Públics conferits a l’Ajuntament, així com per el compliment de les obligacions legals establertes a la normativa corresponent.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de AJUNTAMENT DE BELLVEI, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE BELLVEI es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic registre@bellvei.altanet.org.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. En últim lloc, AJUNTAMENT DE BELLVEI informa que amb la signatura del present document queda informat del tractament de les dades esmentades anteriorment.